Јавен повик за надворешни соработници за “Одбележување на годишнина на ЈУ Универзална сала – Скопје”

ЈУ Универзална сала – Скопје со поддршка на Град Скопје ќе го реализира проектот “Одбележување на годишнина на ЈУ Универзална сала -Скопје”. За таа цел ЈУ Универзална сала – Скопје бара лица со соодветно стручно искуство за реализација на проектот за следните позиции кои ќе бидат ангажирани со авторски договори.

 1. Лектор на проект 1 (еден)
 2. Графички дизајнер на проект 1 (еден)

Лекторот има за задача да го лекторира ракописот на монографијата за 60 годишното постоење на ЈУ Универзална Сала. Лицето кое ќе се ангажира треба да ги исполнува следните услови:

 • Соодветно образование
 • Уверение за положен лекторски испит
 • Работно искуство со лекторирање на текстови во медиуми или авторски изданија

Графичкиот дизајнер има за задача ликовно-графички и технички да го уредни изданието. Лицето кое ќе се ангажира треба да ги исполнува следните услови:

 • да има искуство во ликовно-графичко и техничко уредување
 • да работело на уредување на книги, брошури, каталози
 • да има познавање на програмите за графички дизајн: Adobe: InDesign, Photoshop, Illustrator,
  PageMaker, Acrobat Professional; QuarkXPress, PowerPoint.
 • да има познавање од процесот на печатење

Напомена: Учесниците на Јавниот повик треба да достават до нашата установа биографија, мотивациско писмо за учество во реализација на работата.

Јавниот повик е даден на 20.09.2023 и трае до 01.09.2023 година.

Документите може да ги доставите во архивата на институцијата или на info@univerzalna.com.mk

Јавен повик за одржување на веб страна и Социјални Медиуми | Објавен на 21.08.2023 14:10

ЈУ Универзална сала – Скопје бара стручно лице или компанија со соодветно стручно искуство за одржување на веб страната и социјалните меидуми.

Лицето/Компанијата има задача да изработи годишен план на објави, да објавува за потребите на институцијата и да допринесе за реализација на плановите на ЈУ Универзална Сала, како и други активности и дејствија кои ќе придонесат за унапредување на квалитетот, угледот и популаризацијата на манифестацијата.

Напомена: Учесниците на Јавниот повик треба да достават до нашата установа биографија, мотивациско писмо за учество во реализација на работата.

Јавниот повик е даден на 21.08.2023 и трае до 30.08.2023 година.

Документите може да ги доставите во архивата на институцијата или на info@univerzalna.com.mk

Јавен повик за надворешни соработници за “Одбележување на годишнина на ЈУ Универзална сала – Скопје” | Објавен на 23.05.2023 10:45

ЈУ Универзална сала – Скопје со поддршка на Град Скопје ќе го реализира проектот “Одбележување на годишнина на ЈУ Универзална сала -Скопје”. За таа цел ЈУ Универзална сала – Скопје бара лица со соодветно стручно искуство за реализација на проектот за следните позиции кои ќе бидат ангажирани со авторски договори.

Автор на проект 1 (еден)

Соработник на автор 1 (еден)

Автор на проект за задача има да осмисли монографија за 6о годишното постоење на ЈУ Универзална Сала. Лицето кое ќе се ангажира треба да ги исполнува следните услови:

 • Искуство во истражувачко новинарство
 • Објавени авторски книги
 • Работно искуство во областа на уметност и култура

Соработник на автор за задача има да му помага и извршува зададени задачи на авторот на проектот. Лицето кое ќе се ангажира треба да ги исполнува следните услови:

 • Високо образование од областа на култура
 • Истражувачки вештини
 • Комуникациски способности и тимска работа

Напомена: Учесниците на Јавниот повик треба да достават до нашата установа биографија, мотивациско писмо за учество во реализација на манифестацијата.

Јавниот повик е објавен на 23.05.2023 и трае до 31.05.2023 година

Документите може да ги доставите во архивата на институцијата или на info@univerzalna.com.mk

Документите може да ги доставите во архивата на институцијата или на info@univerzalna.com.mk

Јавен повик за надворешни соработници за Бела ноќ 2023 | Објавен на 09.08.2023 14:30

ЈУ Универзална сала – Скопје и градот Скопје на 30 Септември ќе го реализираат настанот Бела ноќ 2023. За таа цел ЈУ Универзална сала – Скопје бара лица со соодветно стручно искуство во реализација на настанот за следните позиции кои ќе бидат ангажирани со авторски договори.

 • Сценограф 1 (еден)
 • Маркетинг координатор 1 (еден)
 • Графички дизајн 1 (еден)
 • ПР координатор 1 (еден)
 • Фото и видео 2 (два)

Напомена: Учесниците на Јавниот повик треба да достават до нашата установа биографија, мотивациско писмо за учество во реализација на манифестацијата.

Јавниот повик е даден на 09.08.2023 и трае до 19.08.2023 година.

Документите може да ги доставите во архивата на институцијата или на info@univerzalna.com.mk

Јавен повик за избор на надворешни соработници за проектот “Скопје европски град на културата 2028” | Објавен на 03.08.2023 10:16

ЈУ Универзална сала – Скопје со поддршка на Град Скопје го реализира проектот “Скопје европски град на културата 2028“. За таа цел ЈУ Универзална сала – Скопје бара лица со соодветно стручно искуство за реализација на проектот за следните области:

 • Дизајн и изработка на прелом на бид боок;
 • Превод (македонски-англиски)
 • Дизајн на веб страна

Напомена: Учесниците на Јавниот повик треба да достават до нашата установа биографија, мотивациско писмо за учество во реализација на манифестацијата.

Јавниот повик е објавен на 03.08.2023 и трае до 11.08.2023 година

Документите може да ги доставите во архивата на институцијата или на info@univerzalna.com.mk

Јавен повик за избор на надворешни соработници за проектот “Скопје европски град на културата 2028” | Објавен на 21.07.2023 12:18

ЈУ Универзална сала – Скопје со поддршка на Град Скопје го реализира проектот “Скопје европски град на културата 2028“. За таа цел ЈУ Универзална сала – Скопје бара лица со соодветно стручно искуство за реализација на проектот за следните области:

 • ПР и маркетинг;
 • Европски интеграции;
 • Маргинализирани групи и лица со посебни потреби;
 • Етнички заедници и млади;
 • Евалуација и мониторинг;
 • Културно наследство;
 • Развој на креативни, културни индустрии;
 • Јазична редакција на бид боок од МК на ЕНГ;
 • Дизајн и изработка на прелом на бид боок;
 • Заштита на животна средина и природа;
 • Главен проект менаџер и сеф на тимот за подготовка;
 • Консултант за консултантски и советодавни услуги;
 • Одржување веб и социјални мрежи

Напомена: Учесниците на Јавниот повик треба да достават до нашата установа биографија, мотивациско писмо за учество во реализација на манифестацијата.

Јавниот повик е објавен на 21.07.2023 и трае до 28.07.2023 година

Документите може да ги доставите во архивата на институцијата или на info@univerzalna.com.mk

Јавен повик за надворешни соработници за “Одбележување на годишнина на ЈУ Универзална сала – Скопје” | Објавен на 23.05.2023 10:45

ЈУ Универзална сала – Скопје со поддршка на Град Скопје ќе го реализира проектот “Одбележување на годишнина на ЈУ Универзална сала -Скопје”. За таа цел ЈУ Универзална сала – Скопје бара лица со соодветно стручно искуство за реализација на проектот за следните позиции кои ќе бидат ангажирани со авторски договори.

Автор на проект 1 (еден)

Соработник на автор 1 (еден)

Автор на проект за задача има да осмисли монографија за 6о годишното постоење на ЈУ Универзална Сала. Лицето кое ќе се ангажира треба да ги исполнува следните услови:

 • Искуство во истражувачко новинарство
 • Објавени авторски книги
 • Работно искуство во областа на уметност и култура

Соработник на автор за задача има да му помага и извршува зададени задачи на авторот на проектот. Лицето кое ќе се ангажира треба да ги исполнува следните услови:

 • Високо образование од областа на култура
 • Истражувачки вештини
 • Комуникациски способности и тимска работа

Напомена: Учесниците на Јавниот повик треба да достават до нашата установа биографија, мотивациско писмо за учество во реализација на манифестацијата.

Јавниот повик е објавен на 23.05.2023 и трае до 31.05.2023 година

Документите може да ги доставите во архивата на институцијата или на info@univerzalna.com.mk

Документите може да ги доставите во архивата на институцијата или на info@univerzalna.com.mk

Јавен повик за надворешни соработници за СРЕДНОЛЕНД 2023 | Објавен на 01.03.2023 09:00

ЈУ Универзална сала – Скопје и со поддршка на Град Скопје ќе го реализира настанот СРЕДНОЛЕНД. За таа цел ЈУ Универзална сала – Скопје бара лица со соодветно стручно искуство во реализација на настанот за следните позиции кои ќе бидат ангажирани со авторски договори.

Координатор на проект 1 (еден)

Идеен автор за концепт 1 (еден)

Одговорен професор 15 (петнаесет)

ПР 1 (еден)

Креативен дизајнер 1 (еден)

Модератор 1 (еден)

Фотограф 1 (фотограф)

Координатор на проект има задача да направи план за проектот, да ги организира и координира останатите учесници во проектот, како и други активности и дејствија кои ќе придонесат за унапредување на квалитетот, угледот и популаризацијата на манифестацијата.

Идејниот автор има задача да изработи концепт и критериуми за настанот и да допринесе за организација и реализација на целокупната манифестација, како и други активности и дејствија кои ќе придонесат за унапредување на квалитетот, угледот и популаризацијата на манифестацијата.

Одговорен професор има задача да ги координира средношколците во некоја од уметностите и да допринесе за организација и реализација на целокупната манифестација, како и други активности и дејствија кои ќе придонесат за унапредување на квалитетот, угледот и популаризацијата на манифестацијата.

ПР има задача да изработи и реализира ПР план на манифестацијата, да соработува и да допринесе за организација и реализација на целокупната манифестација, како и други активности и дејствија кои ќе придонесат за унапредување на квалитетот, угледот и популаризацијата на манифестацијата.

Креативен дизајнер има задача да ги изработи сите неопходни графички материјали, да допринесе за организација и реализација на целокупната манифестација, како и други активности и дејствија кои ќе придонесат за унапредување на квалитетот, угледот и популаризацијата на манифестацијата.

Модератор има задача го води настанот како водител и да направи сценарио за централната манифестација, да допринесе за организација и реализација на целокупната манифестација, како и други активности и дејствија кои ќе придонесат за унапредување на квалитетот, угледот и популаризацијата на манифестацијата.

Фотограф има задача да фотографира и да снима да направи генерално видео од настанот, да допринесе за организација и реализација на целокупната манифестација, како и други активности и дејствија кои ќе придонесат за унапредување на квалитетот, угледот и популаризацијата на манифестацијата.

Напомена: Учесниците на Јавниот повик треба да достават до нашата установа биографија, мотивациско писмо за учество во реализација на манифестацијата.

Јавниот повик е даден на 01.03.2023 и трае до 15.03.2023 година

Документите може да ги доставите во архивата на институцијата или на info@univerzalna.com.mk

Јавен повик за ДиЏеј | Објавен на 10.08.2022 10:07

ЈУ Универзална сала – Скопје и градот Скопје на 2 и 3 Септември ќе го реализираат настанот Skopje Light Festival 2022. За таа цел ЈУ Универзална сала – Скопје бара лица со соодветно стручно искуство во реализација на настанот за следните позиции кои ќе бидат ангажирани со авторски договори.

 • Диџеј 6 (шест)

ДиЏеј има задача да пушта музика и да биде дел од програмата во чил зоната. Истиот треба да биде афирмиран диџеј со бројни настапи зад себе.

Напомена: Учесниците на Јавниот повик треба да достават до нашата установа биографија, мотивациско писмо за учество во реализација на манифестацијата.

Јавниот повик е даден на 15.08.2022 и трае до 25.08.2022 година.

Документите може да ги доставите во архивата на институцијата или на info@univerzalna.com.mk

________________________________________________________________________________________________________________

Јавен повик за надворешни соработници за Skopje Light Festival 2022 | Објавен на 01.07.2022 10:24

ЈУ Универзална сала – Скопје и градот Скопје на 2 и 3 Септември ќе го реализираат настанот Skopje Light Festival 2022. За таа цел ЈУ Универзална сала – Скопје бара лица со соодветно стручно искуство во реализација на настанот за следните позиции кои ќе бидат ангажирани со авторски договори.

 • Уметнички директор 1 (еден)
 • Маркетинг и ПР 1 (еден)
 • Графички дизајн и видео 1 (еден)

Уметничкиот директор има задача да изработи јавен повик и критериуми за јавен повик и селекција на учесници, да соработува и дава насоки на графички дизајнер, маркетинг и ПР и да допринесе за организација и реализација на целокупната манифестација, како и други активности и дејствија кои ќе придонесат за унапредување на квалитетот, угледот и популаризацијата на манифестацијата.

Маркетинг и ПР има задача да изработи и реализира маркетинг и ПР план на манифестацијата, да соработува и дава насоки на графички дизајнер, уметнички директор и да допринесе за организација и реализација на целокупната манифестација, како и други активности и дејствија кои ќе придонесат за унапредување на квалитетот, угледот и популаризацијата на манифестацијата.

Графички дизајн и видео има задача да ги изработи сите неопходни графички и видео материјали, да соработува со уметничкиот директор и маркетинг и ПР и да допринесе за организација и реализација на целокупната манифестација, како и други активности и дејствија кои ќе придонесат за унапредување на квалитетот, угледот и популаризацијата на манифестацијата.

Напомена: Учесниците на Јавниот повик треба да достават до нашата установа биографија, мотивациско писмо за учество во реализација на манифестацијата.

Јавниот повик е даден на 01.07.2022 и трае до 15.07.2022 година.

Документите може да ги доставите во архивата на институцијата или на info@univerzalna.com.mk

________________________________________________________________________________________________________________

Јавен повик за одржување на веб страна и Социјални Медиуми | Објавен на 01.06.2022 10:16

ЈУ Универзална сала – Скопје бара стручно лице или компанија со соодветно стручно искуство за одржување на веб страната и социјалните меидуми.

Лицето/Компанијата има задача да изработи годишен план на објави, да објавува за потребите на институцијата и да допринесе за реализација на плановите на ЈУ Универзална Сала, како и други активности и дејствија кои ќе придонесат за унапредување на квалитетот, угледот и популаризацијата на манифестацијата.

Напомена: Учесниците на Јавниот повик треба да достават до нашата установа биографија, мотивациско писмо за учество во реализација на манифестацијата.

Јавниот повик е даден на 01.06.2022 и трае до 30.06.2022 година.

Документите може да ги доставите во архивата на институцијата или на info@univerzalna.com.mk